Polityka prywatności

Powrót do strony głównej

Polityka Prywatności

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu Grupy SERVAQ akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

IT Agency SERVAQ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-082, przy ul. Sobieskiego 11 Lok. E6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506730 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 80000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5492436897, będąc wydawcą serwisów, biuletynów i właścicielem stron http://servaq.pl/ oraz http://grupaservaq.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu Grupy SERVAQ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną http://servaq.pl/

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Strategie Rozwoju sp. z o. o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez IT Agency SERVAQ sp. z o. o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do IT Agency SERVAQ sp. z o. o. można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku rejestracji w Programie Partnerskim mogą być wymagane dodatkowe dane potrzebne do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia rachunku do umowy o dzieło takie jak Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i dane właściwego urzędu skarbowego.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

IT Agency SERVAQ sp. z o. o. gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do IT Agency SERVAQ sp. z o. o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala IT Agency SERVAQ sp. z o. o. zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

IT Agency SERVAQ sp. z o. o . zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów IT Agency SERVAQ sp. z o. o. w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów IT Agency SERVAQ sp. z o. o. mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do IT Agency SERVAQ sp. z o. o.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

IT Agency SERVAQ sp. z o. o. udostępni każdemu użytkownikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez Strategie Rozwoju sp. z o. o. jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@strategie-rozwoju.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do IT Agency SERVAQ sp. z o. o. w Katowicach 40-082, przy ul. Sobieskiego 11 lok. E6.