Regulamin sprzedaży

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 1 grudnia 2014

§ 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą Licencji.
 2. Serwis – prowadzenie przez Administratora sprzedaży Licencji w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.NetMailer.pl.
 3. Administrator – IT Agency SERVAQ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-082, przy ul.Sobieskiego 11 Lok. E6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506730 przez Sąd Rejonowy Kraków, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 80000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5492436897.
 4. Przedmiot Licencji – Program komputerowy, służący do sprzedaży w internecie, posiadający funkcjonalności przedstawione na stronie www.NetMailer.pl, z którego korzystanie możliwe jest po aktywacji Kodem Licencyjnym.
 5. Kod Licencyjny – unikalny numer stanowiący kod aktywacyjny do Programu komputerowego NetMailer.
 6. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 7. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Licencji.
 8. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Licencji na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie NetMailer.pl poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 9. Dokumentacja – oznacza podręcznik użytkownika oraz instrukcje instalacji i obsługi Przedmiotu Licencji w formie elektronicznej.
 10. Sprzęt Podstawowy – bazowa platforma sprzętowa wykorzystywana przez Klienta w codziennej działalności. (np. serwer) spełniająca wymogi oprogramowania (podane na stronie www.NetMailer.pl)
 11. Sprzęt Zapasowy – awaryjna platforma sprzętowa niewykorzystywana przez Klienta w codziennej działalności (np. serwer zastępczy), przeznaczona do zastosowania w przypadku niesprawności Sprzętu Podstawowego.

§ 2. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Przedmiotu Licencji przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówieniea w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 6. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

§ 3. Zawarcie umowy i dostawa

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia, albo poprzez wysłanie wiadomości drogą poczty elektronicznej.
 2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 5. Wysyłka następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 6. Po dokonaniu płatności Kod Licencyjny do Przedmiotu Licencji zostaje wysłany automatycznie i natychmiast, lub – w przypadku awarii systemu wystawiania licencji – ręcznie w ciągu 2 dni roboczych, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

§ 4. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 5. Licencja

 1. Administrator udziela Klientowi na podstawie zawarcia Umowy niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej czasowo licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Przedmiotu Licencji.
 2. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje:
  1. zgodne z Ofertą prawo do korzystania z Przedmiotu Licencji wyłącznie na własny użytek Klienta na Sprzęcie Podstawowym albo Sprzęcie Zapasowym;
  2. prawo do korzystania z Dokumentacji dostarczonej wraz z Przedmiotem Licencji dla wspomagania dozwolonego korzystania z Przedmiotu Licencji przez Klienta;
 3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient nie może:
  1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Przedmiotu Licencji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. tłumaczyć, przystosowywać , zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Przedmiocie Licencji;
  3. zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), chyba że będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Przedmiotu Licencji z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
   1. czynności te dokonywane będą wyłącznie przez Klienta bądź przez inną osobę działającą w jego imieniu i na jego rzecz,
   2. informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie będą łatwo dostępne dla Klienta, w szczególności nie zostaną dostarczone przez Administratora na pisemne żądanie Klienta,
   3. czynności te odnoszą się do tych części Przedmiotu Licencji, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania;
  4. wykorzystywać informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3:
   1. do innych celów niż osiągnięcie współdziałania Przedmiotu Licencji z niezależnie stworzonym programem komputerowym,
   2. do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie,
   3. do innych czynności naruszających prawa autorskie;
  5. przekazywać informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, osobom trzecim.

§ 6. Aktualizacje i Gwarancja

 1. Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych aktualizacjach Przedmiotu Licencji.
  1. Darmowe Aktualizacje będą automatycznie udostępniane Użytkownikowi, bezpośrednio po wysłaniu na ich temat powiadomienia drogą poczty elektronicznej,
  2. Odpłatne Aktualizacje będą możliwe do kupienia za pomocą Serwisu na zasadach odpowiednich jak dla sprzedaży Przedmiotu Licencji.
  3. Administrator nie odpowiada za skutki nie otrzymania lub nie odebrania przez Klienta wysłanej drogą elektroniczną wiadomości o aktualizacji Przedmiotu Licencji.
 2. Administrator udziela Klientowi 365-dniowej Gwarancji od dnia zawarcia Umowy
  1. Administrator udziela Gwarancji na działanie Przedmiotu Licencji w sposób zgodny w istotnym zakresie z Ofertą.
  2. W przypadku stwierdzenia w okresie Gwarancji, że Przedmiot Licencji nie działa w sposób zgodny z Ofertą Administrator jest zobowiązany bezpłatnie usunąć wady:
   1. w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku Błędu. Błąd jest to występowanie pojedynczych niezgodności , które mimo swojego występowania umożliwiają działanie Przedmiotu Licencji, lecz zakłócają lub uniemożliwiają działanie niektórych funkcji, albo sytuacja uniemożliwiająca pracę lub korzystanie z Przedmiotu Licencji poprzez występowanie w ciągu 24h wielokrotnych Błędów lub ustanie funkcjonowania istotnych funkcjonalności
   2. w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku usterki. Usterka to niepoprawne funkcjonowanie nie mające wpływu na działanie Przedmiotu Licencji, ale pozostające w niezgodności z Ofertą.
  3. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, ma miejsce gdy Administrator poweźmie informacje o niezgodności i nada informację zwrotną Klientowi o przyjęciu niezgodności.
  4. Jeżeli usunięcie Błędu, Usterki z powodu jego skomplikowania wymaga dużego nakładu pracy, termin ten może ulec przedłużeniu, przy czym Administrator dołoży należytych starań, by usunąć nieprawidłowości w możliwie krótkim czasie.
  5. Po usunięciu Błędu, Usterki w Przedmiocie Licencji, Administrator udostępni Klientowi poprawną wersję Przedmiotu Licencji, wolną od zgłoszonej niezgodności, a Klient samodzielnie lub przez os. 3 zainstaluje tę wersję.
  6. Gwarancja nie obejmuje i nie zobowiązuje Wykonawcy do czynności związanych z analizą poprawności zapisów w jakichkolwiek bazach danych obsługiwanych przez Przedmiot Licencji, ich zmianą czy konserwacją.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania Programu Komputerowego w:
   1. w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej jego niepoprawną instalacją lub wadami sprzętu,
   2. w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Przedmiotu Licencji niezgodnej z Ofertą,
   3. błędnej interpretacji wyników czy korzystania z nieodpowiednich funkcji celem ich otrzymania,
   4. ingerencji w Przedmiotu Licencji przez osoby nieuprawnione.
  8. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Klientowi jedynie w odniesieniu do aktualnej wersji Przedmiotu licencji, tj. takiej wersji która ma zaimplementowane poprawki wynikające z wcześniejszych aktualizacji.
  9. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wyłącza się

§ 7. Zwrot

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 8. Pobieranie Danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy,
 2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

§ 9. Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Przedmiotu Licencji podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Podane ceny Przedmiotu Licencji nie zawierają kosztu Płatnych Aktualizacji.

§ 10. Reklamacje

 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora pomoc@netmailer.pl
 3. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „REKLAMACJA” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji,
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  1. Przedmiotu Licencji,
  2. Aktualizacji,
  3. Wykonania Gwarancji,
  4. innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy Serwis.
 5. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.
 7. Uprawnienia Użytkownika z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Licencji, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.